Нашият свят е част от вашия

Мисия на неправителствената организация

СГБ наброява близо 6 000 членове, организирани в 12 районни организации в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Хасково, Ямбол, Дупница, Русе, Стара Загора, Горна Оряховица и Шумен. Към тях има 156 териториални и първични организации. Съюзът на глухите в България осъществява дейностите по рехабилитация и социална интеграция на лицата с увреден слух, грижи се за социалното им развитие, подпомага образованието и духовното им израстване. Развива многостранна организационна, културна, издателска и туристическа дейност. Издържа единствения в страната Център за рехабилитация на слуха и говора на деца до 3-годишна възраст, с 5 кабинета в различни градове. СГБ е член на Световната федерация на глухите и работи в тясно сътрудничество със сродните организации на Балканите и в Европа и е един от учредителите на Националния съвет на организациите на и за хората с увреждания, в чийто състав днес влизат десет национално представени неправителствени организации на инвалиди.

Цели на организацията

Като национално представена неправителствена организация на хора с увреден слух осъществява обществено-полезна дейност. Главната му цел е да отстоява и защитава интересите на слуховоувредените граждани пред държавните, административните, общинските и другите организации в страната и чужбина; да осъществява и подпомага на индивидуално и групово равнище социалната, трудовата, медицинската, културната рехабилитация на хората с увреден слух; да съдейства на обществото и неговите структури за възприемане на слуховоувредените граждани като негови равноправни и равнопоставени членове.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info